19 December 2010

Mata Kuliah Semester 1 S2 PGMI UIN Maliki Malang

Matakuliah semester pertama perkuliahan kelas B S2 PGMI UIN Maliki Malang. Th.2010/2011 antara lain:
 
No
MATA KULIAH
SKS/JS
DOSEN PENGAMPU
1
Bahasa Inggris untuk Pendidikan Dasar Islam
0/3
H. Djoko Susanto, M.Ed. PH.D.
2
Studi al-Hadits
2/3
Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D.
3
Studi Peradaban Islam
2/3
Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.
4
Pendekatan Studi Islam
2/3
Dr. H. Rasmianto, M.Ag.
5
Studi al-Qur'an
2/3
Dr. H. M. Saad Ibrahim, M.A.
6
Bahasa Arab untuk Pendidikan Dasar Islam
0/3
Dr. H. Miftahul Huda, M.A.
7
Landasan Filosofis PGMI
2/3
Prof. Dr. H. Muhaimin, M.A.


Silabus Studi Hadits

 1. Sejarah Penulisan dan Kodifikasi Hadits) DwiCy)
 2. Ilmu Jarh wa Ta`dil  (Widyarno)
 3. Ilmu `Ilal al-Hadits   (Asyik)
 4. Macam-macam hadits Maqbul dan Kehujjahannya (Ana)
 5. Tahqiq al- Hadits/Takhrij al-Hadits     (Ahmadi)
 6. Pembahasan tentang Asbab Wurud al-Hadits  dan kitab-kitabnya (saleh Husni)         
 7. Hubungan antara al-Hadits dan al-Quran             (Syamsul ’ibad)
 8. Perbandingan Metodologi Transmisi: Antara Hadits dan Bibel (Arif Pandu)
 9. Pola Penyusunan Kitab Hadits: Perbandingan Bukhari dan Muslim (Ruli)
 10. Keadilan Shahabat ()
 11. Hadits Dla`if Menurut Ahlu Hadits dan Tasawwuf: Perbandingan
 12. Metode Memahami Matan al-Hadits
 13. Perbandingan  Metodologi Akurasi Penulisan: Antara Sejarah dan  Hadits. (Shobirul Haq)
 14. Orientalisme dan Hadits (P.Jakfar)
SILABUS STUDI AL-QUR'AN
ke-1. Penyampaian out line materi kuliah dan pengaturan aspek-aspek teknis perkuliahan.
ke-2.  Pemeliharaan al-Quran (5: h. 117-224; 11: h. 63-100; 12: h. 40-56; 16: h. 127-161).  (DwiCy)
ke-3.   Asbab al-Nuzul (11: h. 127-163; 14: h. 19-30) (Ruli)
ke-4.   Nasikh Mansukh dalam al-Quran (5: h. 46-104; 11: h. 256-274) (Husni) 
ke-5.   Tafsir, Ta`wil, dan Hermeneutik (8: h. 13-22; 19: h. 43-196) (Arif Pandu)
ke-6.   Isra’iliyyat (10: h. 3-172; 8: h. 165-201) (Ana)
ke-7.   Teori Makkiy Madaniy (Asyik)
ke-8.   Kaidah-kaidah Tafsir (2: h. 5-204; 13: h. 46-159). (Ja’far)
ke-9.  Tafsir bi al-Ma’tsur dan Tafsir bi al-Ra`y (1: h. 25-29; 11: h. 289-312; 8: h. 152-482; 14: h. 67-75 dan 155-170). (Umar)
ke-10. Tafsir Tahliliy dan Tafsir Maudlu’iy (1:h.23-75; 15: h. 5-38; 17: h. 5-54; 18: h. 7-23) (samsulibat)
ke-11.  Tafsir ‘Ilmiy (1: h. 35-41; 9: h. 474-546).(Mashudi)
ke-12.  Tafsir Adabiy wa Ijtima’iy (1: h. 41-42; 9: h. 547-611) (Ahmadi)
ke-13.  Tafsir Kontekstual (3: hal 45-49). Tafsir tekstual. (Shobirul Haq)
ke-14.  Tafsir Shufiy (9: h. 337-417). (Ika)
ke-15.  Tafsir Falsafiy (9: h. 418-431) (Widiarno)
ke-16. Kajian Orientalis terhadap al-Quran (Titien)

BUKU ACUAN
1.  ‘Abd al-Hayy al-Farmawi. 1977. al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudlu’iy. Mesir: Maktabah al-Jumhuriyyah.
2.  ‘Abd al-Rahman bin Nashir al-Sa’di. 1980. al-Qawa’id al-Hisan li Tafsir al-Quran. Riyadl: al-Ma’araif.
3.   Fazlur Rahman. 1986. “Interpreting the Quran” dalam Inquiry, Mei  1986.
4..   Jalal a-Din al-Suyuthi. 1935. al-Itqan fi ‘Ulum al-Quran. Beirut: Dar al-Fikr.
5.   John Burton. 1981. The Collection of the Quran. Cambridge: the University Press.
6.  John  Wansbrough. 1977. Quranic Studies: Sources and methods of Scriptural Interpretation. Oxford: the University Press.
7.  Muhammad ‘Abd al-’Adhim al-Zarqani. Tanpa Tahun. Manahil al-’Irfan fi ‘Ulum al-Quran. Beirut: Dar al-Fikr.
8.  Muhammad  Husain al-Dzahabiy. 1976. al-Tafsir wa al-Mufassirun. Juz I. Beirut:Dar al-Fikr. 
9.      -------------- Juz II.
10.    --------------, 1986. al-Israiliyyat fi al-Tafsir wa al-Hadits. Kaero: Dar al-Taufiq.
11.  Shubhi Shalih. 1988. Mabahits fi ‘Ulum al-Quran. Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin.
12. Montgomery Watt. 1967. Bell’s Introduction to the Quran. Edinburgh: the University Press.
13.  Muhammad bin ‘Alwi al-Maliki al-Husni. 1983. Zubdah al-Itqan fi ‘Ulum al-Quran. Saudi: Dar al-Syuruq.
14.  Muhammad ‘Ali al-Shabuni. 1985. al-Tibyan fi ‘Ulum al-Quran. Beirut: ‘Alam al-Kutub.
15.  Muhammad Baqir al-Shadr. 1981. al-Madrasah al-Quraniyyah: al-Tafsir al-Maudlu’iy wa al-Tafsir al-Tajzi’iy. Beirut: Dar al-Ta’aruf.
16.  Muhammad Salim Mahisan 1402 H. Tarikh al-Quran al-Karim. Saudi Arabia: Rabithah al-’Alam al-Islamiy.
17.   Mushthafa Muslim. 1989.  Mabahits fi al-Tafsir al-Maudlu’iy. Damaskus: Dar al-Qalam.
18.  Zahir bin ‘Awwadl al- Alma’i.  1404 H. Dirasat fi al-Tafsir al-Maudlu’iy. Riyadl: Tanpa Penerbit.
19.  Paul Ricoeur. 1982. Hermeneutics and the Human Sciences. (Edited and Translated by John B. Thompson). Cambridge: the University Press.No comments:

Post a Comment

Terima kasih...semoga Anda bahagia..

18 Kata Kata Bijak

1. *Syukurilah* semua yang diberikan Alllah SWT. Jika kau masih hidup bersyukurlah masih melakukan amal saleh. *Jika kau mati tetap bersyuk...